Fraktfritt
Velkommen! Du kan Logga in eller Registrera

Läggningsanvisningar

 

Allmänt

Alla våra produkter levereras med läggningsanvisning i emballagen. Kunden ansvarar för att läsa läggningsanvisningen före läggning. Skulle det mot förmodan vid ett fel inte finnas en läggningsanvisning i emballaget måste kunden omedelbart kontakta Gulvxtra.no så att anvisningen kan efterskickas via e-post eller post. Vi vill rikta uppmärksamhet på att det är läggningsanvisningen som levereras med varorna som ska följas.

 

Förberedelser

Flytande läggning innebär att parkettgolvet inte ska fästas mot underlaget (varken med spik eller med lim). Ytan ska vara plan, fast, torr och ren samt uppfylla kraven i gällande ”Hus AMA”. Den relativa fuktigheten ska ligga mellan 30–60 % och temperaturen bör vara minst 18 °C före, under och efter läggningen. Vid fukt i byggnaden måste rummen värmas upp och luftas i god tid före läggning, så att rätt inomhusklimat uppnås. Ovanstående klimatkrav gäller också för lagring av golven. Förvara inte parkett direkt på eller mot betongunderlag. Emballaget får inte öppnas förrän läggningen påbörjas.

 

Verktyg

Utöver vanliga verktyg som hammare, handsåg, stick- eller cirkelsåg, tumstock, vinkeljärn, penna, borr och stämjärn rekommenderar vi att du använder slagkloss (inte nödvändigt för Combiloc). Slagkloss används för att skydda brädkanterna när brädorna slås samman. Använd aldrig en avkapad brädbit som slagkloss, eftersom det leder till uppflisning av brädkanten. Tarktool är en dragstång från Tarkett som förenklar arbetet med få att ned den sista brädraden. Om du använder en stick- eller cirkelsåg ska du såga från baksidan av brädorna. Om du använder en vanlig handsåg ska du såga från framsidan av brädorna.

 

Fuktisolering

Använd alltid en fuktspärr där det finns risk för fukt i underlaget. Ångspärrar ska dessutom alltid användas när underlaget är betongplatta på mark, lättbetongbjälklag, golv över fuktiga och varma rum (tvättstuga, pannrum osv.), golv med ingjutna eller friliggande värmekablar samt på bjälklag över kryprum. Fuktspärren ska bestå av åldersbeständig polyetenfolie (min. 0,20 mm tjock), eventuellt en ångspärr/cellfoam av typen Tarkoflex med åldersbeständighet och fuktbeständighet i enlighet med kraven i ”Hus AMA”. Fuktspärren ska läggas med en överlappning på min. 200 mm. Vid användning av Tarkoflex Light är minimikravet 70 mm (tejpad överlappning). Vid extrem fuktighet rekommenderar vi ett ventilerat fuktskydd av typen ”Blue Platon”. Detta kan kombineras med mekanisk ventilation. Vid läggning av lamellparkett som är tunnare än 14 mm på denna typ av underlag ska en tryckfördelande platta först monteras (t.ex. fiberplatta, plywood eller spånplatta, min. 6 mm tjock) som ett mellanlager av golvpapp ovanpå fuktskyddet.

 

Planering

Läggningsriktning

Om rummet är någorlunda kvadratiskt bör brädornas långsidor läggas parallellt med det infallande ljuset. I långa, smala rum är det bäst att lägga brädorna i rummets längdriktning på grund av trävirkets rörelser (se RÖRELSEFOG nedan). Mät upp rummet. Om den sista brädraden blir smalare än 5 cm, eller om väggen är ojämn, bör den första brädraden kapas.

Läggning av plankor

På plankor består slitskiktet av ett enda sammanhängande trästycke, och det förekommer färgskillnader mellan brädorna. Även små färgskillnader mellan intilliggande brädor kan upplevas som irriterande, och det är därför viktigt att sortera brädorna före läggning. Öppna flera paket och lägg brädorna så att färgövergångarna blir mjuka. På så vis undviker du att de ljusaste brädorna placeras bredvid de mörkaste.

 

Rörelsefog

Trä är ett levande material. Detta innebär att ett parkettgolv som läggs flytande kommer att röra sig något (svälla eller krympa) i takt med ändringar i inomhusklimatet, trots den stabiliserande skiktkonstruktionen. Därför ska det alltid finnas ett mellanrum (en så kallad rörelsefog) på minst 1,5 mm per breddmeter golv och minst 8–10 mm mellan golv och vägg. Detsamma gäller vid/runt trösklar, rör, trappor, pelare, skorsten/öppen spis, stengolv osv. Rörelsefogen (mellanrummet) döljs med en list eller sockel.

 

Maximal monteringsyta

Limmade skarvar och 2-lock ”rena” (rektangulära) områden som normalt beläggs med en sammanhängande yta på upp till 250 m2. Maximal golvbredd är 12 m. Större områden kan delas upp med rörelsefogar.

Ultraloc

Maximal yta, såsom beskrivs ovan, är ca 100 m2. Maximal golvbredd är 8 m och längden (i brädriktningen) är 12 m. Obs! Vid läggning i gång ska brädorna alltid läggas i gångens längdriktning!

Allmänt

I mer komplicerade fall – till exempel där golvet ska läggas i en gång med rum på båda sidor, eller i rum som ligger efter varandra med dörrar eller valv mellan sig – kan golvet ”bukta ut” på betydligt mindre områden än vad som beskrivs ovan. I sådana fall är det lämpligt att lägga golvet i flera, oavhängiga kvadrater/rektanglar med rörelsefogar mellan. Om det är nödvändigt att lägga alla ytor som ett enda sammanhängande golv utan rörelsefogar kan lamellbrädor limmas mot undergolvet (se separat läggningsanvisning). Detta är en metod som minskar parkettgolvets rörelser till ett minimum och som också ska användas vid mönsterläggning där brädorna läggs i olika riktningar, samt i andra fall som innebär oregelbunden rörelse i golvet. Vid limning till underlag rekommenderas användning av golv med Combiloc-profil eller traditionell not och fjäder. Vid mönsterläggning ska produkter med traditionell not och fjäder användas, eftersom det är enkelt att skapa nya fjädrar vid eventuell avkaping.

 

Sammanfoga brädor

Brädor med traditionell not och fjäder ska punktlimmas, dvs. att en ca 10 cm lång limsträng ska påföras längs brädans notspår med en halv meters mellanrum. För större golv, > 7–8 m breda, och/eller för golv som utsätts för stort slitage samt vid golvvärme rekommenderas så kallad s.k. tät punktlimning, dvs ca. 20 cm långa limsträngar med 20 cm mellanrum. Kortändarna ska alltid limmas längs hela längden, både för stora och för små golv. Vi rekommenderar Tarkett Lim D3.

2-lock

Med 2-lock-systemet låses brädorna genom att de vinklas in mot varandra och trycks ned i de tidigare brädornas profil. Varken slagkloss eller hammare ska användas.

 

Olika typer av undergolv

Källargolv eller betonggolv.

Spackla eventuella ojämnheter. Lägg på en fuktspärr (se avsnittet FUKTISOLERING ovan) samt ett mellanlager, t.ex. ullpapp eller skumunderlag.

Gamla trägolv

Kontrollera att undergolvet är fast, plant fritt från röta och sprickbildning. Större ojämnheter ska spacklas eller slipas bort. Mindre ojämnheter jämnas ut med golvpapp. Därefter ska golvpapp användas som underlag för de nya brädorna, som ska läggas vinkelrätt på de gamla brädorna. Som ett alternativ kan 14 mm- och 20 mm-golv med traditionell not och fjäder-fogning spikas mot underlaget. Golv med limfria skarvar ska inte spikas.

Spånplattor

Samma tillvägagångssätt som ovan, med undantag för att det inte ska spikas. Se PLANERA LÄGGNINGEN ovan för beskrivning av läggriktning.

Hårda eller mjuka golvbeläggningar

Parkettgolv kan läggas direkt på vinylgolv, linoleumgolv, nålfilt och tunna, tätknutna vägg till vägg-mattor. Använd golvpapp eller cellfoam som mellanskikt vid läggning på ”hårda” vinylgolv och linoleumgolv. Kontakta din golvåterförsäljare för råd och tips.  EPS, skumplast 14 mm och 20 mm parkettgolv kan läggas på skumplastisolering med en tryckhållfasthet på 150 kN/m2. Panelerna läggs sammanhängande och vinkelrätt i förhållande till lamellbrädornas längdriktning. Eventuella fuktspärrar läggs under EPS-plattan eller skumplastplattan. Använd golvpapp som underlag.

Parkettgolv tunnare än 14 mm

En belastningsfördelande platta (t.ex. fiberplatta, plywood eller spånplatta, min. 6 mm tjock) ska läggas över skumplasten. Eventuella fuktspärrar läggs under EPS-plattan eller skumplastplattan. Använd golv papper som ett mellanlager över lastfördelande plattor.

 

Golvvärme

Värmesystemet ska vara utformat så att det avger en jämn värme över hela golvytan och aldrig överstiger 27 °C på någon plats. Gäller även under mattor, skåp osv. För att uppnå detta krävs ett självbegränsande värmesystem eller ett föreskriftsmässigt utformat system för vattenburen värme. Fuktspärrar ska alltid användas för golv med golvvärme. Brädor med traditionell not och fjäder ska läggas med så kallad tät punktlimning. När värmen passerar genom parkettgolvet torkar golvet ut mer än normalt, och det kan uppstå små sprickor under uppvärmningsperioden. Bok och lönn rör sig mer än andra träslag, och vi frånråder därför att använda dessa träslag tillsammans med golvvärme. Följ riktlinjerna för max. ytmått.

 

Täckning

Efter läggning och eventuell golvbehandling ska parkettgolv täckas, eftersom det finns risk för gång på eller nedsmutsning av golvet innan det tas i bruk. Skyddsmaterialet ska vara fuktgenomträngligt och får inte missfärga den färdiga golvytan. Eventuell tejp ska inte fästas direkt på parkettytan.

 

Fel på material

Alla komponenter i detta parkettgolv har kontrollerats genom hela tillverkningsprocessen. Själva golvytan har testats specifikt och kvalitetskontrollerats enligt våra specifikationer. Om du ändå hittar en bräda som inte matchar de övriga brädorna ber vi dig att inte montera den. Vi ansvarar bara för kostnader i samband med brädor som innehåller fel. Efter utförd inspektion kommer vi att ersätta material med brister. Observera att säljaren inte kan hållas ansvarig för slutresultatet vid montering av en bräda med fel.

 

Underhåll

Tarkett Parkett Hårdvaxolja: Vedlikeholdsanvisning Hardvoksolje.pdf

Tarkett Laminat: Vedlikeholdsanvisning Laminat.pdf

Fjordal Parkett: Vedlikeholdsanvisning Fjordal.pdf

RBI Parkett: Vedlikeholdsanvisning RBI Parkett.pdf

RBI Laminat: Vedlikeholdsanvisning RBI Laminat.pdf